SMS varsity Girls’ Team vs Santa Teresa at 10:00 a.m.